Оқытушылар құрамы - Циклдік/пәндік әдістемелік комиссия


Оқытушылар құрамы

Колледж оқытушылары - үкіметтің марапаттарына ие денсаулық сақтау және білім үздіктері, жұмыс жасайтын жоғары білікті, білімді, шығармашылық дәрігерлер және оқытушылар.

Педагогикалық кадрлар
2019-2020 оқу жылында студенттерді дайындауға 67 оқытушы қатысты.

Біліктілік санаттары бар:
- жоғары – 30 (42,3%)
- бірінші – 7 (9,8%)
- екінші – 6 (8,5%)
- санаты жоқ – 28 (39,4%).

Диаграмма. 2019-2020 оқу жылында оқытушылардың санаттылығы

Преподаватели аттестующиеся в 2019-2020 учебном году

На подтверждение высшей квалификационной категории:
1. Азтаева А.Т.
2. Нуркина Б.Г.
3. Тихонова Т.А.

На высшую категорию:
1. Гаджиева К.С.
2. Жайсанбаева А.С.
3. Коновалова В.В.
4. Бермухамедова К.У. 

Досрочно на высшую категорию:
1. Ащеулова Т.В.
2. Нурмаганбетова Г.С.
3.Сулейменова Б.К.
4. Алимгазинова А.М. 

На первую категорию:
1. Зибарова Е.А.
2. Каратаева М.М.
3. Кужахметова А.Ж.  

Досрочно на первую категорию:
1. Русинова Е.А.
2. Дубина Т.В. 

На вторую категорию:
1. Дандыбаев А.С. 

Досрочно на вторую категорию:
1. Ларькова А.О.
2. Надворная Ю.Ю.


Пед. ұжымы өзінің оқу-әдістемелік материалдарын жүйелі түрде әзірлеп жасайды. Авторлық бағдарламалар және оқу құралдар, білімдерді, шеберліктерді және дағдыларды стандартты бақылаудың жинақтары, манипуляциялық техника бойынша оқу стандарттар, шұғыл медициналық көмек және науқастарға күтім көрсетудің алгоритмдері жасалған.


Циклдік/пәндік әдістемелік комиссия

Циклдiк әдiстемелiк комиссия бiлiм беру процесiн, нақты бiлiм беру саласы мен оқыту пәндерi бойынша оқу-әдiстемелiк қамтамасыздандыру жұмысымен айналысып, колледждiң негiзгi ұйымдастырушы, шығармашылық бөлiмшесi болып табылады.

ЦӘК қызметiнiң негiзгi бағыттары:

1. Оқушылардың өз бетiнше жұмыс iстеуiн ұйымдастыру, тәжiрибелiк сабақтарды орындау, пәндер бөлiмдерi мен бөлек тақырыптарды меңгерту бойынша нұсқаулар, әдiстемелiк құралдар, оқу жұмысының жоспары мен оқыту пәндерi бойынша бағдарламалар әзiрлеу.
2. Оқыту технологиясымен қамтамасыздандыру, оқыту тәсiлдерi мен әдiстерiн, инновациялық педагогикалық технологияларды таңдау.
3. Оқушылардың әдiстемелiк және кәсiби шеберлiгiн арттыру, олардың кәсiби бiлiмiн толықтыру, жас мұғалiмдерге көмек көрсету, ЦӘК құрамына кiретiн оқытушыларды аттестаттау бойынша ұсыныс енгiзу.
4. Жаңа педлагогикалық технологияларды, оқыту мен бiлiм беру тәсiлдерi мен әдiстерiн зерттеу, қорыту және бiлiм беру процесiне енгiзу, ашық сабақтарды дайындау, өткiзу және оларды талқылау.
5. Оқытушылардың ғылыми, шығармашылық жұмысын басқару.
6. Оқу бағдарламаларын, оқу, әдiстемелiк құралдарын, видеофильмдердi және басқа оқыту тәсiлдерiн қарастыру, оларға сын-пiкiр беру.
7. Оқыту пәндер кабинеттерiнiң жұмысы мазмұнына бiрыңғай талаптарды шығару, циклдiк әдiстемелiк комиссия құзыретiне қатысты оқытушылар жұмысының жоспарларын, ашық сабақтар өткiзу жоспарларын, т.б. материалдарды талқылау және қарастыру.

+

ЦМК №1

Заболотникова Н. С.

Председатель ЦМК
Дисциплина:«Детские болезни»
Категория: высшая

Рақым Б. А.

Дисциплины:
«СД в терапии»,
«ПВБ»
Амренова Ж. Т.
Дисциплины:
«Пропедевтика
внутренних болезней»,
«Внутренние болезни»Брынская Л. А.
Дисциплины:
«Пропедевтика
внутренних болезней»,
«Внутренние болезни»
Категория: высшая


Досмаилова Ж. Б.

Дисциплина:
«Внутренние болезни»

Жетписбаева Н. Б.
Дисциплина:
«Пропедевтика внутренних болезней»
Категория: высшая
Отличник здравоохранения РК


Катпенова С. А.
Дисциплина:
«СД в педиатрии»
Категория: высшая
Отличник здравоохранения РКЛапатиева К. Ю.
Дисциплина:
«СД в терапии»
Магистр по направлению 44.04.01
Педагогическое образование


Манукян А. Р.
Дисциплины:
«СД в акушерстве и гинекологии»,
«Физиология»

Оразгожина А. Н.
Дисциплина:
«СД в терапии»,
«СД в хирургии»
ЦМК №2

Воронцова И. Н.
Председатель ЦМК,
Дисциплина: «Общая хирургия, анестезиология и реанимация»
Категория: высшая

Нуркина Б. Г.
Преподаватель
стоматологических
дисциплин
Категория: высшая


Адиятова Г. Д.

Дисциплины:
«Медицина катастроф», 
«СД в неврологии»Байсарина А. У.
Дисциплина:«Акушерство»
Категория: высшая
Дубина Т. В.

Преподаватель
стоматологических
дисциплин


Кудрявцева Н. Н.

Дисциплины:
«ЛФК и масскаж»,
«ОСД»


Радзицкая Е. А.
Дисциплина:
«Общая хирургия,
анестезиология и реанимация»

Тоставлетова Ж. А.ПМК №3

Барабан А. А.
Председатель ПМК,
Дисциплины: «ОСД», «Введение в клинику»

Усенова Н. Ж.

Дисциплина: «СД в терапии»

Бузина С. П.
Дисциплины: «ОСД»,
«Введение в клинику»
Категория: высшая
Отличник здравоохранения РК


Гаус С. В.

Дисциплина: «ОСД»

Исмаилова Л. Е.
Дисциплина:
«СД в педиатрии»

Кининбаева Л. М.
Дисциплины:
«ОСД»,
«Основы психологии и коммуникативные навыки» Петинова Т. М.

Дисциплины:
«ПМСП»,
«СД в иммунопрофилактие»
«Основы психологии и коммуникативные навыки»


Федотова О. В.
Дисциплина:
«ОСД»


ЦМК №4

Шулейко С. В.

Председатель ЦМК,
Дисциплины:
«Фармакогнозия»
«Ботаника»
Категория: высшая
Обладатель премии «Ұлағат»

Тихонова Т. А.
Дисциплины: «ТЛФ»
«Фармацевтическая химия»
Категория: высшая


Жарматова А. А.
Дисциплина:
«Биохимия с КБМИ»
Категория: высшая


Жуламанова Н. Ф.
Дисциплины:
«ОЭФ»,
«Фармакология»

Мухтарова Д. Б.
Дисциплина:
«Основы фармакологии»
Рябуха Е. В.
Дисциплины:
«Органическая химия»
«Неорганическая химия»
Категория: высшая


Стокоз О. С.
Дисциплина:
«Микробиология С ТМИ»
Категория: втораяШаповалов Б. В.

Дисциплина:«МКЛИ»

Шестакова Е. Ю.
Дисциплина:
«Основы фармакологии»
Категория: высшая
призер областного конкурса
«Лучший методист - 2013»ЦМК №5

Романюк И. Е.
Председатель ЦМК
Дисциплины:
«Латинский язык», «Анатомия»
Категория: первая
Победитель Регионального этапа Республиканского конкурса
«Лучший преподаватель мед. колледжей»

Романова О. Л.
Дисциплины:
«Физиология»,
«Общая патология»,
«Пат.физиология»
Категория: высшая 


Ащеулова Т.В.Байсмбаев Н. Д.
Дисциплины:
«Физиология»,
«Общая патология»,
Баранова А. В.
Дисциплина:
«Основы психологии»Бутина Т. В.
Дисциплины:
«Основы психологии и коммуникативные навыки», 
«СД в дерматовенерологии»


Глушко Л. В.

Дисциплины:
«Анатомия»,
«ОСД»Каратаева М. М.

Дисциплины:
«Информатика»,
«Медицинская биофизика»,
«Математика»,
«Физика»
Категория: вторая


Кенжетаева Р. Н.
Дисциплины:
«Микробиология»,
«СД в эпидемиологиии 
инфекционных болезнях» 
Маулетова Д. С.

Дисциплины:
«Гигиена»,
«Общая гигиена»

Мурзакулова Г. Ш.

Дисциплины:
«Медицинская биология
с генетикой»,
«Валеология»


Русинова Е. А.
Дисциплина:
«Медицинская биология
с генетикой»Сулейменова С. Б.

Дисциплины:
«Валеология», 
«Основы психологии и коммуникативные навыки» Халбаева Г. Р.

Дисциплина:
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»ПМК №6

Жумабаева К. Е.
Председатель ПМК
Дисциплина:
«Проф. казахский язык»
Категория: высшая

Мухамеджанова М. А.

Дисциплины:
«Проф. казахский язык»,
«Проф. русский язык»
Категория: высшая 


Дандыбаев А. С.

Дисциплина:
«Проф. английский язык»
Жайсанбаева А. С.
Дисциплина:
«Проф. казахский язык»
Категория: первая
Коновалова В. В.
Дисциплина:
«Проф. английский язык»
Категория: перваяЦМК №7

Кульмухамбетова Г. Б.

Председатель ЦМК
Дисциплины:
«Основы философии»,
«Основы политологии и социологии»,
«Культурология»
Категория: высшая
Алимгазинова А. М.
Дисциплины:
«Основы права»,
«Основы экономической теории»

Азтаева А. Т.
Дисциплины:
«История Казахстана»
Категория: высшая 
Руководитель музея
(1 место в конкурсе музеев
ТиПО Костанайской области)

Гаджиева К. С.
Дисциплина:
«Основы политологии
и социологии»
Категория: первая
Журперов А. С.
Дисциплина:
«Физическая культура»Понятова М. Г.

Дисциплина:
«Физическая культура»Сулейменова Б. К.
Дисциплина:
«Самопознание»
Категория: втораяШелег А. В.
Дисциплина:
«Физическая культура»
Категория: перваяКолледж миссиясы

►еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті, жауапты, құзіретті, адамгершілігі бар, мейірімді, өзінің мамандығын жақсы меңгерген және әрқашан кәсіби дамуға дайын жоғары білікті орта медициналық білімімен мамандарды дайындау;

►талапқа сай білім алуда тұлға қажеттілігінің қанағаттануы, сонымен қатар медициналық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау.МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ